algemene voorwaarden geregistreerd partners

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GeregistreerdPartners.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van GeregistreerdPartners.nl en de toegang en het gebruik van de website geregistreerdpartners.nl. Door van de website en/of van één of meerdere producten en/ of diensten van GeregistreerdPartners.nl gebruik te maken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden GeregistreerdPartners.nl, editie mei 2020.

1. Definities

 1. GeregistreerdPartners.nl: de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die zorgt draagt voor de registratie van het geregistreerd partnerschap op locatie. 
 2. De Partners: de twee natuurlijke personen die voldoen aan de voorwaarden om in Nederland bij een gemeente een geregistreerd partnerschap aan te kunnen gaan.
 3. Overeenkomst: Elke aanbieding door GeregistreerdPartners.nl, aanvaardt door De Partners, oftewel elke opdracht verstrekt door De Partners aan GeregistreerdPartners.nl en door deze laatste aanvaard.
 4. Geregistreerd partnerschap: Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende samenlevingsvorm tussen twee personen, bijna gelijk aan het huwelijk.
 5. De Gemeente: de gemeente waar De Partners het geregistreerd partnerschap willen aangaan.
 6. Partnerschapsdatum: de datum waarop De Partners de partnerschapsregistratie willen aangaan.
 7. Partnerlocatie: Een samenwerkingspartner van GeregistreerdPartners.nl. Deze locatie staat als Partnerlocatie vermeld op geregistreerdpartners.nl, en indien van toepassing, ook op de offerte en de facturen die De Partners ontvangen. 
 8. De Eigen Locatie: Een locatie waar GeregistreerdPartners.nl geen samenwerking mee heeft. Deze locatie staat niet vermeld op de website geregistreerdpartners.nl en De Partners regelen alles direct met De Eigen Locatie zonder tussenkomst van GeregistreerdPartners.nl. Op de offerte en facturen van GeregistreerdPartners.nl staat dan Eigen Locatie vermeld. 
 9. Het Gezelschap: Het op voorhand overeengekomen totale aantal personen dat op uitnodiging van De Partners aanwezig is voor het bijwonen van de plechtigheid. 
 10. Officially Yours, Partners in Crime of It’s Official zijn de geregistreerd partnerschapspakketten die GeregistreerdPartners.nl aanbiedt. De pakketten bestaan uit een persoonlijke plechtigheid die de voltrekking van het geregistreerd partnerschap op locatie door GeregistreerdPartners.nl omlijst. De inhoud van de pakketten staan vermeld op geregistreerdpartners.nl en wordt ook als bijlage verzonden bij de offerte.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Op alle met GeregistreerdPartners.nl gesloten overeenkomsten met betrekking tot de producten van GeregistreerdPartners.nl zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door GeregistreerdPartners.nl uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tot stand, door het voldoen van de aanbetalingsfactuur van € 375,-  
 2. Het restantbedrag is opgenomen in een tweede factuur. Deze factuur verstuurt GeregistreerdPartners.nl 6 weken voor de datum van het geregistreerd partnerschap.
 3. Geregistreerd Partners reserveert, na ontvangst van de aanbetaling, definitief de datum en, indien van toepassing, bij de Partnerlocatie het gewenste lunch of diner arrangement.
 4. Het voldoen van het totaalbedrag op de getekende offerte geeft recht op het geregistreerd partnerschapspakket (Officially Yours, Partners in Crime of It’s Official) op de datum, tijd en locatie die op de facturen vermeld staan, en als er voor een Partnerlocatie van GeregistreerdPartners.nl is gekozen ook op het aangeboden lunch- of dinerarrangement van het gekozen restaurant zoals vermeld op geregistreerdpartners.nl, tenzij door GeregistreerdPartners.nl anders aangegeven op de website geregistreerdpartners.nl of schriftelijk medegedeeld aan de deelnemer.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de datum van de partnerschapsregistratie zoals overeengekomen op de getekende offerte en de facturen van GeregistreerdPartners.nl

De Partners zijn aan GeregistreerdPartners.nl alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door GeregistreerdPartners.nl opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en GeregistreerdPartners.nl de vordering aan derden uit handen geeft. 

4. Prijs en betaling

 1. GeregistreerdPartners.nl heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
 2. De Partners betalen voor de middels de website bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door betaling via iDeal of bankoverschrijving.
 3. De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief, reiskostenvergoeding, eventuele toeslagen en alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).
 4. Exclusief zijn de kosten (leges) t.b.v. eendaagse benoeming in de gemeente waar De Partners het geregistreerd partnerschap aangaan en/of de kosten van ‘De Eigen Locatie’ die De Partners zelf hebben besproken. 
 5.  Indien de Partners en/of Het Gezelschap op de Partnerlocatie dranken en spijzen bestellen die buiten het gekozen lunch-of diner arrangement vallen, dienen deze bij het verlaten van de Partnerlocatie direct te worden voldaan. 
 6. De Partnerlocatie stuurt 3 werkdagen voor het geregistreerd partnerschap  de factuur van het lunch- of dinerarrangement per e-mail naar de de Partners die deze uiterlijk 1 werkdag voor de datum van het geregistreerd partnerschap per bankoverschrijving zal voldoen. 
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de producten en/of diensten van GeregistreerdPartners.nl na ontvangst van het totale bedrag dat op op de getekende offerte vermeld staat. 

5. Ongeval /ziekte en calamiteiten
De Partners en/of De Partnerlocatie of De Eigen Locatie kunnen geen schadevergoeding eisen, indien GeregistreerdPartners.nl haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. 

 1. In het geval van ziekte van GeregistreerdPartners.nl, ernstige ziekte van familie in de eerste graad van GeregistreerdPartners.nl of overlijden van familie van de in de eerste en tweede graad van GeregistreerdPartners.nl is er sprake van overmacht.
 2. GeregistreerdPartners.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer zoals staking, transport moeilijkheden, files of omleidingen.

In deze gevallen zal er door GeregistreerdPartners.nl uiterst zorgvuldig aar vervanging worden gezocht, uiteraard in overleg met De Partners.

6. Aansprakelijkheid

 1. GeregistreerdPartners.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor of door De Partners, De Partnerlocatie of Het Gezelschap mocht ontstaan als gevolg van door Geregistreerd Partners verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van GeregistreerdPartners.nl. De door GeregistreerdPartners.nl te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen GeregistreerdPartners.nl en De Partners en/ of Partnerlocatie (inclusief btw). 
 2. GeregistreerdPartners.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar website. 
 3. GeregistreerdPartners.nl is niet aansprakelijk voor de door de Partnerlocatie en de door de Gemeente geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van GeregistreerdPartners.nl, noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van De Partnerlocatie en Gemeente om de gewenste producten en/of diensten te leveren. 

7. Wijzigingen ​

 1. Het wijzigen van het aantal personen van het lunch-of dinerarrangement bij de Partnerlocatie is mogelijk tot 7 werkdagen voor de datum van het geregistreerd partnerschap. De wijziging kan zowel telefonisch als per e-mail worden gedaan bij GeregistreerdPartners.nl.
 2. Het wijzigen van de partnerschapsdatum is mogelijk indien GeregistreerdPartners.nl op de voorgenomen nieuwe datum van partnerschapsregistratie beschikbaar is. GeregistreerdPartners.nl brengt bij elke wijziging van de datum 50% van het totaalbedrag van de factuur aan wijzigingskosten in rekening. 

8. Annulering 

 1. Annuleringsprocedure: Met inachtneming van het gestelde in artikel 8.2 kunt u annuleren door de annulering telefonisch of per e-mail door te geven waarna GeregistreerdPartners.nl de annulering na ontvangst per e-mail bevestigt en de daarbij behorende debet-of creditfactuur stuurt. 
 2. In geval van annulering van de opdracht door De Partners brengt GeregistreerdPartners.nl de volgende kosten in rekening:
 • Bij annulering tot 60 dagen voor de datum van het geregistreerd partnerschap 40% van het totaalbedrag.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van het geregistreerd partnerschap 70% van het totaalbedrag. 
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de datum van het geregistreerd partnerschap 100% van het totaalbedrag. 

9. Aanbetaling en restantbetaling

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling € 375,- voldaan te worden. Het restant dient uiterlijk 14 dagen vóór de datum van het geregistreerd partnerschap op de rekening van GeregistreerdPartners.nl te zijn bijgeschreven. Als de overeenkomst binnen 6 weken vóór de datum van het geregistreerd partnerschap tot stand komt, is direct de volledige betaling van de getekende offerte verschuldigd.

10. Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 1. Wanneer de locatie voor het geregistreerd partnerschap verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft.
 2. Overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van GeregistreerdPartners.nl.
 3. Overlijden van een van De Partners. 

11. Overige bepalingen

 1. GeregistreerdPartners.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De Partners en Partnerlocaties worden hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of e-mail. Indien bezoeker niet binnen 10 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de wijzigingen of aanvullingen, wordt bezoeker geacht daarmee in te stemmen.
 2. GeregistreerdPartners.nl mag bij de uitvoering van de overeenkomst met De Partners naar eigen inzicht derden inschakelen. 
 3. GeregistreerdPartners.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. De Partners geven nu voor alsdan toestemming daartoe.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.
 5. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.